Cíle projektu

Bez popisku

Projekt se soustředí na propojení formalizovaného popisu prostoru (tzv. space syntax) pro tvorbu a testování virtuální reality při simulaci navigace v budovách a jeho využití při zpřesnění parametrizace agentních modelů pohybu osob.

Budou využity technologie virtuální reality (VR) v prostředí budov s velkým počtem osob a s důrazem na dopravní infrastrukturu (např. dopravní terminály). Aplikace VR již dnes umožňuje testování některých vlastností stavebních objektů ještě ve fázi návrhu, což významně zvyšuje kvalitu návrhu, identifikuje omezení a dává možnost se zaměřit na korektní reprezentaci psychologických a sociálních faktorů individuálního i skupinového chování osob a jejich přenositelnost mezi reálným a virtuálním prostředím.

Skrze využití VR, informačních databází a agentních modelů bude vytvořen formalizovaný popisu geometrie a topologie vnitřního prostředí budov na lokální (místnost) i globální úrovni (budova) pomocí prostorové syntaxe. V následující fázi budou provedeny dva typy empirických studií. V jednom případě se projekt zaměří na reprodukci orientace v reálné budově a nácviku jejího vyklizení. V druhém případě se půjde o analogický experiment v prostředí virtuální reality.

Získané závěry budou zobecněny do kvalitativního a kvantitativního popisu chování osob při evakuaci v různých prostředích a implementovány do parametrů modelu chování pro aplikaci v agentních simulačních modelech. Výsledky dynamických simulací budou následně srovnány se statickým modelem evakuace odpovídajícím současným normám a také s výsledky získanými v rámci empirického testování. Budou vyhodnoceny hlavní rozdíly a navržen postup konkrétního nastavení parametrů, který umožní realizovat predikční modely pohybu osob s větší přesností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info